Pam wedi mae cofnod yn y llyfr?

Y brif ffordd o goffáu yw cael beddargraff wedi ei arysgrifio yn y Llyfr Coffadwriaeth gan ein ceinlythrennydd. Gall yr arysgrif yma gynnwys enw’r sawl a fu farw a hyd at 200 gair. Mae opsiwn i gael darlun addas wedi ei beintio â llaw yn ychwanegol i’r arysgrif.

Mae’r cofnod fel arfer yn cael ei arddangos ar ddyddiad y farwolaeth; er hyn, mae’n bosib dewis unrhyw ddyddiad arall megis pen-blwydd neu ben-blwydd priodas.

Yn ystod oriau’r swyddfa, gall aelod o staff droi’r dudalen i ddyddiad arall ar gais. Fodd bynnag, ar adegau penodol mae tudalennau penodol yn cael eu diweddaru ag arysgrif newydd. Byddwch bob amser yn medru gweld eich arysgrif fis cyn neu ar ôl eich dyddiad, ond, i osgoi siom ar adegau arall, rydym yn argymell eich bod yn cadarnhau gyda’r swyddfa cyn ymweld â Pharc Gwyn.

I sicrhau medru gweld ar bob adeg yn ystod y flwyddyn mae consol ar gael yn y Capel Coffáu sy’n arddangos lluniau digidol o’r llyfr. Gall y rhain gael eu hehangu gyda lluniau a thestun. Gallwch gael mynediad at hwn drwy ddefnyddio cerdyn, sy’n cael ei ddarparu i bawb sy’n archebu arysgrif yn y llyfr. Gallwch weld y darluniau hefyd ar-lein ar https://narberth.bookofremembrance.uk

Bwriad y Llyfr Coffadwriaeth yw bod yn gofeb barhaol i’r sawl fu farw. Bob dydd yn ystod y flwyddyn mae yna dudalen benodol; ar y top mae’r diwrnod a’r mis wedi ei gofnodi.

Mae Dyddiad Arddangos eich arysgrif i’w weld yn y Capel Coffau ar y diwrnod yr ydych wedi gofyn amdano yn eich cais. Gall y dyddiad yr ydych yn ei ddewis fod yn ddyddiad y farwolaeth, dyddiad geni, neu ben-blwydd priodas neu ddyddiad arall o bwys.

Gweld y Llyfr

Mae mynediad i’r Capel Coffau 365 diwrnod y flwyddyn rhwng 10yb a 5yp. (4yp yn y Gaeaf).

Os ydych yn ymweld ar ddiwrnod arall oni bai am y dyddiad yr ydych wedi ei ddewis, bydd angen i chi ofyn i aelod o staff eich helpu. Mae rhywun ar gael bob amser i’ch helpu yn ystod yr wythnos rhwng 9.00yb a 4.00yp.

NODWCH OS GWELWCH YN DDA FOD YNA RAI ADEGAU PAN NA FYDDWCH YN MEDRU GWELD EICH ARYSGRIF: Mae hyn oherwydd bod pob arysgrif newydd yn cael ei ychwanegu oddi ar y safle. Os oes arysgrif newydd yn cael ei ychwanegu ar yr un dudalen a’ch un chi, ni fydd yn bosib i chi weld eich arysgrif.

BYDDWCH BOB AMSER YN MEDRU GWELD YR ARYSGRIF FIS CYN NEU FIS AR ÔL Y DYDDIAD YR YDYCH WEDI EI DDEWIS. Nid oes arysgrifau newydd yn cael eu hychwanegu yn ystod y cyfnod o gwmpas y dyddiad presennol. Yn ystod gweddill y flwyddyn, rydym yn argymell i chi gysylltu gyda Swyddfa’r Amlosgfa cyn ymweld er mwyn osgoi siom.

Postiwch y ffurflen wedi’i chwblhau a siec i:

Amlosgfa Parc Gwyn
Arberth
Sir Benfro
SA67 8UD

Lawrlwytho y ffurflen gais llyfr coffa [pdf / 144KB]

Prisio

Cofnod yn y Llyfr Coffa (gan gynnwys un cerdyn sweip i’r E-lyfr)
OpsiynauPris
Arysgrif dwy linell£44
Arysgrif pum llinell£77
Arysgrif wyth llinell£110
Arysgrif pum llinell gyda darlun£138
Arysgrif wyth llinell gyda darlun£171
E-Llyfr Coffadwriaeth
OpsiynauPris
Cardiau sweip ychwanegol£11.05
Darluniau ychwanegol mewn ‘E-lyfr’ (pob darlun)£32.50
Copi ffotograff laminedig o dudalen arysgrif mewn ‘E-Lyfr’£5.65

Noder. Rhoddir y cerdyn sweip cyntaf am ddim ynghyd ag arysgrif newydd yn y Llyfr Coffa.