Mae hwn telerau defnydd (ynghyd â dogfennau y cyfeirir atynt ynddo) ddweud wrthych y telerau defnydd chi all wneud defnydd o narberth.bookofremembrance.uk ein gwefan (ein safle), p’un ai fel gwestai neu ddefnyddiwr cofrestredig. Mae defnyddio ein safle yn cynnwys cael gafael ar, pori, neu gofrestru i ddefnyddio ein safle.

Darllenwch y telerau hyn o ddefnydd yn ofalus cyn i chi ddechrau i ddefnyddio ein safle, fel y bydd hyn yn gymwys i eich defnydd o’n safle. Rydym yn argymell eich bod yn argraffu’r copi o hwn ar gyfer y dyfodol.

Trwy ddefnyddio ein safle, ydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau defnydd ac eich bod yn cytuno i gydymffurfio â hwy.

Os nad ydych yn cytuno telerau defnyddio hyn, peidiwch â defnyddio ein safle.

heia

Croeso i ein gwefan! Yn y blychau gwyn hyn, fe welwch ein telerau defnydd a’r telerau defnydd cyfreithiol cyfatebol Saesneg plaen. Nid yw’r rhan hon yn rhwymo, felly defnyddiwch y blychau hyn dim ond fel cymorth wrth adolygu iaith gyfreithiol.

Delerau perthnasol eraill

Mae’r telerau defnyddio hyn yn cyfeirio at y telerau ychwanegol canlynol, sydd hefyd yn gymwys i eich defnydd o’n safle:

 • Ein Polisi preifatrwydd, sy’n gosod y telerau y broses unrhyw wybodaeth bersonol yn casglu oddi wrthych chi, neu chi ddarparu i ni. Trwy ddefnyddio ein safle, rydych yn rhoi caniatâd prosesu o’r fath, a ydych yn gwarantu bod yr holl ddata a ddarperir gennych chi yn gywir.
 • Ein Polisi cwcis, sy’n nodi’r wybodaeth am y cwcis ar ein safle.

Yn syml…

Dylech hefyd adolygu ein polisi cwcis a ein polisi preifatrwydd.

Gwybodaeth amdanom ni

Mae’r wefan hon yn safle a weithredir gan Dash Information Systems Limited (“We”). Wedi’u cofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni 03786567 ac mae ein swyddfa gofrestredig yn 2 Cheapside, Derby DE1 1BR. Ein Rhif TAW yw GB728594884.

Yn syml…

Mae hyn yn ein, perchennog y wefan.

Newidiadau i ein gwefan

Efallai y bydd yn diweddaru ein safle o bryd i’w gilydd, a gall newid y cynnwys ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, cofiwch y gall unrhyw un o’r cynnwys ar ein safle fod wedi dyddio ar unrhyw adeg, ac yr ydym o dan unrhyw rwymedigaeth i ddiweddaru.
Nid ydym yn gwarantu y bydd ein safle, neu unrhyw gynnwys yn ei gylch, yn rhydd o wallau neu hepgoriadau.

Yn syml…

Gallwn newid neu ddiweddaru y wefan ar unrhyw adeg heb rybudd. Efallai nad y cynnwys bob amser yn gyfredol.

Cael gafael ar ein gwefan

Mae ein gwefan ar gael am ddim.

Nid ydym yn gwarantu bod ein safle, neu unrhyw gynnwys yn ei gylch, bydd bob amser ar gael neu fod yn ddi-dor. Caniateir mynediad i’n safle ar sail dros dro. Efallai inni atal, dynnu’n ôl, cau neu newid cyfan neu unrhyw ran o’n safle heb rybudd. Nid ydym yn atebol i chi os am unrhyw reswm yw ein safle ar gael ar unrhyw adeg neu am unrhyw gyfnod.

Chi sy’n gyfrifol am gwneud yr holl drefniadau angenrheidiol i chi gael mynediad i’n safle.

Rydych hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod holl bersonau sy’n defnyddio ein safle drwy eich cysylltiad rhyngrwyd yn ymwybodol o’r telerau hyn o ddefnyddio ac sy’n gymwys o delerau ac amodau eraill, a’u bod yn cydymffurfio â hwy.

Mae ein safle yn cyfeirio at bobl sy’n byw yn y Deyrnas Unedig. Nid ydynt yn cynrychioli bod cynnwys ar gael ar neu drwy ein safle yn briodol neu ar gael mewn mannau eraill. Efallai y bydd yn cyfyngu ar argaeledd ein safle neu unrhyw wasanaeth neu cynnyrch a ddisgrifir ar ein safle i unrhyw berson neu ardal ddaearyddol ar unrhyw adeg. Os byddwch yn dewis i gael mynediad i’n safle o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig, gan wneud hynny ar eich menter eich hun.

Yn syml…

Gallwch ddefnyddio ein gwefan am ddim, ond nid yw hynny’n golygu y bydd bob amser fod ar gael. Weithiau bydd ein gwefan yn newid a bydd yn all-lein. Gwnawn ein gorau i wneud yn siŵr bod eich profiad cadarnhaol, ond ni ellir gwarantu gwneud.

Eich cyfrif a’r cyfrinair

Os ydych yn dewis, neu yn ydych yn cael, cod adnabod defnyddiwr, cyfrinair neu unrhyw ddarn arall o wybodaeth fel rhan o’n gweithdrefnau diogelwch, rhaid i chi drin gwybodaeth o’r fath yn gyfrinachol. Rhaid i ni ei datgelu i unrhyw drydydd parti.

Mae gennym yr hawl i analluogi unrhyw god adnabod defnyddiwr neu gyfrinair, p’un a ddewisir gennych chi neu ddyrannu gennym ni, ar unrhyw adeg, os yn ein barn ni rhesymol yr ydych wedi methu â chydymffurfio ag unrhyw un o’r darpariaethau hyn telerau defnydd.

Os ydych yn gwybod neu’n amau unrhyw un heblaw eich bod yn gwybod eich cod adnabod defnyddiwr neu gyfrinair, rhaid i chi ein hysbysu’n brydlon ar support@dashinfosystems.co.uk

Yn syml…

Cadwch eich cyfrinair yn ddiogel a gadewch i ni wybod os ydych o’r farn unrhyw ymddygiad anarferol ar eich cyfrif ar unwaith.

Hawliau eiddo deallusol

Rydym yn y perchennog neu’r trwyddedai holl hawliau eiddo deallusol ar ein safle, ac yn y deunydd a gyhoeddir arni. Gweithfeydd hynny yn cael eu diogelu gan gyfreithiau hawlfraint a chytundebau ledled y byd. Cedwir yr holl hawliau o’r fath.

Gall chi argraffu un copi, a gellir lawrlwytho detholiadau, o unrhyw Tudalen(nau) oddi ar ein safle ar gyfer eich defnydd personol, a gall dynnu sylw eraill yn eich sefydliad i gynnwys eu postio ar ein safle.

Rhaid i chi beidio ag addasu papur neu copïau digidol o unrhyw ddeunyddiau ydych wedi hargraffu neu eu llwytho i lawr mewn unrhyw ffordd, a rhaid ichi beidio â defnyddio’r unrhyw ddarluniau, ffotograffau, dilyniannau fideo neu sain neu unrhyw graffeg ar wahân o unrhyw testun cysylltiedig.

Ein statws (a bod unrhyw gyfranwyr a nodir) fel y mae’n rhaid cydnabod yr awduron o gynnwys ar ein safle bob amser.

Rhaid ichi beidio â defnyddio’r unrhyw ran o’r cynnwys ar ein safle at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni neu ein trwyddedwyr.

Os ydych yn argraffu, copïo neu lawrlwytho unrhyw ran o’n safle yn torri’r Telerau hyn o ddefnydd, bydd eich hawl i ddefnyddio ein safle yn dod i ben ar unwaith a rhaid i chi, ar ein dewis, ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau o’r deunyddiau yr ydych wedi gwneud.

Yn syml…

Mae popeth a welwch ar ein gwefan fel testun, lluniau a fideos yn perthyn i ni oni nodir fel arall.

Heb ddibynnu ar wybodaeth

Darperir y cynnwys ar ein safle ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni fwriedir i Gyngor y dylid dibynnu arno. Rhaid i chi gael cyngor proffesiynol neu arbenigol cyn cymryd, neu’n ymatal rhag unrhyw gamau gweithredu ar sail y cynnwys ar ein safle.

Er rydym yn gwneud ymdrechion rhesymol i ddiweddaru’r wybodaeth ar ein safle, rydym yn gwneud unrhyw sylwadau, gwarantau neu warantau, boed yn benodol neu’n ymhlyg, bod y cynnwys ar ein safle yn gywir, yn gyflawn nac yn gyfoes.

Yn syml…

Rydym yn gwneud ein gorau i wneud yn siŵr bod y Cyngor a’r wybodaeth ar ein gwefan yn gywir, ond dylech bob amser gael ail farn.

Cyfyngiad ar atebolrwydd ein

Mae unrhyw beth yn y telerau hyn o ddefnydd yn eithrio neu yn cyfyngu ar ein hatebolrwydd am farwolaeth neu niwed personol sy’n deillio o’n hesgeulustod, neu ein twyll neu gamliwio twyllodrus, neu unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei wahardd neu ei gyfyngu gan gyfraith Lloegr.

I’r graddau a ganiateir gan y gyfraith, rydym yn eithrio holl amodau, gwarantau, sylwadau neu delerau eraill y caiff wneud cais am ein safle neu unrhyw gynnwys yn ei gylch, boed yn benodol neu’n ymhlyg.

Ni fyddwn yn atebol i unrhyw ddefnyddiwr am unrhyw golled neu ddifrod, boed hynny drwy gontract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), torri dyletswydd statudol, neu fel arall, hyd yn oed os gellir rhagweld, sy’n deillio o dan neu mewn cysylltiad â:

 • defnyddio, neu anallu i ddefnyddio ein safle; neu
 • defnyddio neu ddibyniaeth ar unrhyw gynnwys sy’n cael ei arddangos ar ein safle.

Os ydych yn ddefnyddiwr busnes, nodwch hynny yn benodol, ni fyddwn yn atebol am:

 • colli elw, gwerthiant, busnes, neu refeniw;
 • torri ar draws busnes;
 • colli arbedion a ragwelir;
 • colli cyfle busnes, ewyllys da neu enw da; neu
 • unrhyw golled anuniongyrchol neu ganlyniadol neu ddifrod.

Os ydych yn ddefnyddiwr defnyddwyr, Noder mai dim ond yn darparu ein safle ar gyfer defnydd domestig a phreifat. Rydych yn cytuno nid i ddefnyddio ein safle ar gyfer unrhyw masnachol neu at ddibenion busnes, ac yr ydym yn atebol i chi am unrhyw elw, colli busnes, torri ar draws y busnes, neu golli cyfle busnes.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan firws, ymosodiad gwrthod gwasanaeth gwasgaredig neu ddeunydd arall dechnolegol niweidiol a allai heintio eich offer cyfrifiadurol, rhaglenni cyfrifiadurol, data neu ddeunydd perchenogol arall oherwydd eich defnydd o’n safle neu eich llwytho i lawr unrhyw gynnwys arno, neu ar unrhyw wefan sy’n gysylltiedig â hi.

Byddwn yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys gwefannau sy’n gysylltiedig ar ein safle. Dylid dehongli cysylltiadau o’r fath nid fel cymeradwyaeth gan ein gwefannau cysylltiedig hynny. Ni fydd yn atebol am unrhyw golled neu niwed a allai godi yn sgil eich defnydd ohonynt.

Yn syml…

Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod allai eich profiad o ganlyniad i ymweld â ‘n gwefan; Mae hyn yn cynnwys ond nid yw’n gyfyngedig i: cynhyrfu feirysau, emosiynol, cysylltiadau i wefannau eraill, materion wynebwch o ganlyniad i ddilyn ein cyngor er enghraifft.

Llwytho cynnwys i ein gwefan

Pryd bynnag yr ydych yn gwneud defnydd o nodwedd sy’n eich galluogi i llwytho cynnwys i fyny at ein safle, rhaid i chi gydymffurfio â safonau ein cynnwys.

Ydych yn gwarantu yw unrhyw gyfraniad o’r fath yn cydymffurfio â safonau hynny, a byddwch yn atebol i ni ac yn ein indemnio am dorri unrhyw warant honno.

Ystyrir unrhyw gynnwys a wnewch lanlwytho i ein safle nad ydynt yn gyfrinachol a Di-batent. Byddwch yn cadw’r holl eich hawliau perchnogaeth yn eich cynnwys chi, ond yr ydych yn gofyn i ganiatáu trwydded gyfyngedig i ddefnyddio, storio a copïo cynnwys hwnnw ac i ddosbarthu a sicrhau ei bod ar gael i drydydd partïon. Disgrifir yr hawliau y mae gennych drwydded i ni yn y paragraff nesaf (mae fyddwch drwyddedu hawliau).

Hefyd mae gennym yr hawl i ddatgelu pwy ydych chi i unrhyw drydydd parti sy’n hawlio bod unrhyw gynnwys postio neu lanlwytho gennych chi ein safle gyfystyr â torri eu hawliau eiddo deallusol, neu am eu hawl i breifatrwydd.

Byddwn ni yn gyfrifol nac yn atebol i unrhyw drydydd parti, am gynnwys neu unrhyw gynnwys postio gennych chi neu unrhyw ddefnyddiwr arall o’n safle yn gywir.

Mae gennym hawl i ddileu unrhyw postio yr ydych yn gwneud ar ein safle os, yn ein barn ni, nad yw eich swydd yn cydymffurfio â safonau ein cynnwys.

Nid y safbwyntiau a fynegwyd gan ddefnyddwyr eraill ar ein safle yn cynrychioli ein barn neu werthoedd.

Yr ydych yn unig sy’n gyfrifol am sicrhau a gwneud copi wrth gefn o’ch cynnwys.

Yn syml…

Chi sy’n gyfrifol am y cynnwys a wnewch lanlwytho i ein gwefan. Dylech wneud yn siŵr nad yw yn copïo oddi wrth rywun arall, ac y mae gennych ganiatâd i’w defnyddio. Nid y safbwyntiau a fynegwyd gan ddefnyddwyr eraill ar ein safle yn cynrychioli ein barn neu werthoedd.

Mae fyddwch drwyddedu hawliau

Pan fyddwch yn llwytho neu’n postio cynnwys ein safle, mae grant y trwyddedau canlynol:

 • Trwydded ledled y byd, heb fod yn gyfyngedig, anghyfyngol, gwastadol, trosglwyddadwy i ddefnyddio, atgynhyrchu, dosbarthu, paratoi gweithiau deilliadol, arddangos, a perfformio’n cynnwys hwnnw mewn cysylltiad â gwasanaethau a ddarperir gan ein safle ac ar gyfer gwahanol gyfryngau a hyrwyddo safle neu’r gwasanaethau; ac
 • Trwydded ledled y byd, heb fod yn gyfyngedig, anghyfyngol, gwastadol, trosglwyddadwy i ganiatáu i drydydd partïon i ddefnyddio’r cynnwys ar gyfer eu dibenion.

Dim ond byddwn yn defnyddio eich deunyddiau i gynnal eich cyfarwyddiadau i ni – oni bai, iawn eithriadol, llys neu eraill rheoleiddiwr gorchmynion inni eu datgelu.

Yn syml…

Pan fyddwch yn postio cynnwys ar y wefan a roddwch inni caniatâd i ddefnyddio’r cynnwys at ddibenion y wefan, i ddefnyddio’r cynnwys ar y cyfryngau gwahanol megis llenyddiaeth hyrwyddo ac ar gyfer hyrwyddo y wefan.

Firysau

Nid ydym yn gwarantu y bydd ein safle yn rhydd o firysau neu fygiau neu diogel.

Chi sy’n gyfrifol am ffurfweddu eich technoleg gwybodaeth, eich rhaglenni cyfrifiadurol a llwyfan er mwyn manteisio ar ein safle. Dylech ddefnyddio eich meddalwedd gwarchod rhag firysau.

Ni ddylech gam ein safle trwy gyflwyno feirysau, ceffylau Trojan, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n niweidiol dechnolegol yn fwriadol. Ni ddylech geisio cael mynediad heb awdurdod i’n safle, y gweinydd y cedwir ein safle neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy’n gysylltiedig â ein safle. Rhaid i ni ddylech ymosod ar ein safle trwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu wadu dosbarthu-ymosodiad gwasanaeth. Gan dorri y ddarpariaeth hon, a ymrwymwch yn drosedd o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn adrodd unrhyw doriad o’r fath i awdurdodau gorfodi’r gyfraith perthnasol a byddwn yn cydweithio gyda’r awdurdodau hynny trwy ddatgelu pwy ydych iddyn nhw. Os torrir o’r fath, bydd eich hawl i ddefnyddio ein safle yn dod i ben ar unwaith.

Yn syml…

Ni ddylech gam ein safle trwy gyflwyno feirysau, ceffylau Trojan, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n niweidiol dechnolegol yn fwriadol. Ni ddylech geisio cael mynediad heb awdurdod i’n gwefan. Ni allwn warantu y bydd y wefan yn rhydd o firysau neu fygiau ar unrhyw adeg benodol, ond byddwn yn gwneud ein gorau i gadw yn ddiogel.

Cysylltu â ein gwefan

Chi Gall linc i ein gwefan, a ddarparwyd ichi wneud hynny mewn ffordd sy’n deg ac yn gyfreithiol a yw nid niweidio ein henw da neu fanteisio arno.

Rhaid i chi nad sefydlu cyswllt mewn ffordd sy’n awgrymu unrhyw fath o gymdeithas, cymeradwyaeth neu ardystiad ar ein rhan os oes un yn bodoli.

Rhaid i fframio ein gwefan ni ar unrhyw safle arall.

Rydym yn cadw’r hawl i dynnu caniatâd cysylltu heb hysbysiad yn ôl.

Os ydych yn dymuno gwneud unrhyw ddefnydd o’r cynnwys ar ein safle ac eithrio’r hyn a nodir uchod, cysylltwch â ni yma – support@dashinfosystems.co.uk.

Yn syml…

Rydym yn croesawu’r cysylltiadau i ein gwefan ond os gwelwch yn dda wneud hynny mewn ffordd sy’n deg ac yn gyfreithiol a yw nid niweidio ein henw da neu fanteisio arno.

Dolenni trydydd parti ac adnoddau ar ein gwefan

Lle mae ein safle yn cynnwys dolenni i safleoedd eraill ac adnoddau a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hyn er gwybodaeth yn unig.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y safleoedd na’r adnoddau hynny.

Yn syml…

Weithiau rydym yn cysylltu â gwefannau eraill, rydym yn ceisio gwneud yn siŵr bob gwefan rydym yn cysylltu â yn ddiogel ac yn briodol, ond ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am y cynnwys ar wefannau trydydd parti.

Cyfraith berthnasol

Os ydych yn ddefnyddiwr, Sylwer bod y termau hyn o ddefnydd, ei phwnc a ei ffurfio, llywodraethir gan gyfraith Lloegr. Chi ac rydym yn cytuno y bydd llysoedd Cymru a Lloegr yn cael awdurdodaeth heb fod yn gyfyngedig. Fodd bynnag, os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon Cewch hefyd ddod â trafodion yng Ngogledd Iwerddon, ac os ydych yn byw yn yr Alban, caiff eich hefyd ddwyn achos yn yr Alban.

Os ydych yn fusnes, rheolir y telerau defnydd, ei phwnc a gafodd ei ffurfio (ac unrhyw anghydfodau nad ydynt gytundebol neu hawliadau) gan gyfraith Lloegr. Ddau ohonom yn cytuno i awdurdodaeth anghynhwysol llysoedd Cymru a Lloegr.

Yn syml…

Telerau defnyddio hyn yn cael eu rheoli gan gyfraith Lloegr ac yn derfynol.

Newidiadau

Efallai y bydd yn adolygu’r telerau defnyddio ar unrhyw adeg drwy ddiwygio’r dudalen hon.

Gwiriwch y dudalen hon o dro i dro i sylwi ar unrhyw newidiadau a wnaed gennym, fel y maent yn eich rhwymo chi.

Roedd y polisi diwygiedig ar 20 Mai 2018.

Yn syml…

Gallwn newid ein telerau defnyddio o bryd i’w gilydd. Os yw termau newidiadau defnydd, byddwn yn ceisio eu rhoi gwybod i chi, ond mae eich defnydd parhaus o’r gwasanaeth yn golygu rydych yn cytuno i gael eu rhwymo gan y telerau defnydd.